Instruktioner

Det är enkelt att genomföra webbutbildningarna via en dator, surfplatta eller smartphone. Du kan studera var som helst och när det passar dig!

För att webbutbildningarna ska vara tillgängliga även för dig som har en synnedsättning eller läs- och skrivsvårigheter, finns en berättarröst som läser alla texter. Klicka bara på ikonen Berättarröst på/av.

Genom att klicka på någon av webbutbildningarna på startsidan kommer du in i respektive webbutbildning.

Varje webbutbildning är uppdelad i fler kapitel. Namnen på kapitlen syns till vänster i varje webbutbildning. Under utbildningen i dokumentation finns exempelvis kapitlen Social dokumentation, HSL-dokumentation och Egenkontroll. Klicka på kapitelnamnet för att ta del av utbildningen under det kapitlet. Längst ner på sidan ser du hur många sidor som utbildningen innehåller. Du byter sida genom att klicka på nästa eller föregående.

Till varje utbildning finns en flik till höger som heter Reflektion. Under Reflektion hittar du beskrivningar av situationer du kan möta på arbetsplatsen.Fundera på och reflektera över dessa situationer. Beskrivningarna kan också användas som diskussionsunderlag på arbetsplatsträffar. Under varje reflektionsuppgift finns ett antal svarsalternativ. Kryssa för det alternativ du tycker passar bäst och klicka därefter på Svara. Då får du en återkoppling på ditt svar. Om du vill få en återkoppling på alla svarsalternativ klickar du i samtliga alternativ och därefter på Svara en gång till.

Till varje utbildning finns Ordlista och Läs mer i högermenyn. Under Ordlista förklaras vissa fackuttryck som används i utbildningstexten. I utbildningstexten är alla ord som återfinns i ordlistan markerade och understrukna i lila. När du klickar på ordet kommer du automatiskt till ordlistan. Genom att klicka på tillbaka-pilen i din webbläsare kommer du tillbaka till texten igen. Under Läs mer får du tips på webbsidor, rapporter och böcker där du kan fördjupa dina kunskaper.

När du har läst igenom alla kapitel och tagit del av reflektionsuppgifterna går du vidare till Testfrågor som ligger som en flik längst ner i högermenyn. När du svarat på frågorna får du reda på de rätta svaren samt förklaringar till varför just de svaren var rätt. Du kan därefter antingen gå tillbaka om du vill läsa texterna igen, eller gå vidare till nästa utbildning. Varje testfråga kan ha mer än ett rätt svar.

Du kan när som helst avsluta en utbildning. När du sedan loggar in igen nästa gång fortsätter du automatiskt där du slutade sist. När du har gått igenom en webbutbildning får du en bekräftelse på att utbildningen är avslutad. Om du fått i uppdrag av din chef att gå en webbutbildning får även din chef en sådan bekräftelse. Din chef kan aldrig se vad du svarat på reflektionsuppgifterna eller testfrågorna.GRo_instruk_1